درباره ما

شركت سازگان شيمی فعاليت خـود را از سـال 1384 با فرمـولاسيون سموم دفع آفـات نباتی آغاز نمود. هدف اصلی شركت تلاش در جهت توليد سموم جديد و سازگار با محيط زيست بوده است. اگـر چـه رسيدن به اين هدف مشكلات زيادی را فـرا روی شركت قـرار داده است. از يك سو آشـنائی و استفاده از سمــوم پر مصرف فعلی كه به طور متـمـادی طی ساليان دور و نزديك عرضه گشته و از سوی ديگر دست يابی نه چندان آسان و كاربرد تخصصی، همراه با زمان مصــرف معين سمــوم جديد از جمله مشــكلات تهيه و عرضه اين سموم مي باشد. عليرغم مشكلات مزبور موفقيت در فرمولاسيون سم جديد كنسالت توانست ما را به بخشی از اهداف مورد نظر نزديك نمايد.

The activity field of this Company is formulation and packing of the chemical materials with emphasis on the agrochemicals (Pesticide, Fungicide, herbicide and Acaricide). All of our productions are made in conformity with the international standards and with performing the quality control tests in the equipped laboratories. The packing of the products with most advanced machinery is practicable according to the requirement and tact of the customer.