حشره کش های سازگان شیمی

آنچه برای ارائه به شما داریم

حشره کش ها

آبامکتین

13 مرداد 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

اتیون

22 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

ایمیداکلوپراید

22 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

ایندوکساکارب

17 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

پرمترین

15 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

پروفنفوس

17 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

پیری پروکسی فن

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

دورسبان

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

دیازینون

15 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

دیمتوات

17 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

سایپرمترین

15 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

فن پروپاترین

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

فن والریت

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

فنیتروتیون

17 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

فوزالن

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

کنسالت

17 شهریور 1400

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات

مالاتیون

17 دی 1399

آبامکتین 1.8 % مایع امولسیون شونده

Abamectin 1.8 % Ec

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی ، گوارشی و  فعالیت سیستمیک محدود .علیه مینوز سبزی وصیفی ، کنه زنگ مرکبات


نماد اعتماد
ساماندهی
نماد اعتماد
ساماندهی

کلیه حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای سازگان شیمی محفوظ است.